Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Algemene voorwaarden

Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden


Wijze van aanmelden

Aanmelden voor een cursus of opleidingen kan met een formulier op de website van Bouwen met Staal. Geboorteplaats en -datum zijn nodig voor het betreffende diploma dat u na de succesvolle afronding van een opleiding ontvangt. Vergeet ook niet kopieën van relevante diploma's bij te sluiten.

Vooraanmelding

Voor de genoemde cursussen kunt u zich vooraanmelden. U krijgt, zodra de definitieve data en locatie bekend zijn, een uitnodiging waarmee u zich definitief kunt aanmelden. Het voordeel is dat u bij een eventuele overintekening (mits u bijtijds reageert op deze uitnodiging) voorrang geniet. Tevens heeft u dan de mogelijkheid, indien de cursusdata niet met uw agenda stroken, dat u zich kosteloos kunt terugtrekken, dan wel een collega kunt sturen. Vooraanmelden kunt u via een e-mail: opleidingen@bouwenmetstaal.nl of fax: 079 353 12 78. Vermeld naast de naam van de cursus duidelijk uw naam, adresgegevens (incl. e-mail) en telefoonnummer (overdag).

Peildatum

Voor elke opleiding geldt als peildatum drieweken voor aanvang van de betreffende opleiding. Voor cursussen is dit twee weken voor aanvang. Op deze peildatum wordt de beslissing genomen over het doorgaan van de opleiding en/of cursus. Bouwen met Staal behoudt zich het recht voor tot het niet doorlaten gaan bij onvoldoende belangstelling voor een opleiding of cursus. De sluitingsdatum voor het aanmelden van een opleiding of cursus is het moment waarop het maximum aantal deelnemers zich heeft aangemeld of de opleiding of cursus is gestart respectievelijk is geannuleerd. Het maximum aantal deelnemers is voor de meeste opleidingen 30, tenzij anders vermeld.

Annuleringsregeling

Bij annulering tot de peildatum (3 weken vooraanvang van de opleiding, 2 weken voor aanvang van een kortlopende cursus) is € 45,00 administratiekosten (excl. BTW) verschuldigd. Bij annulering na deze datum, maar 8 kalenderdagen voor de aanvang van de cursus of opleiding is 50 % van de prijs verschuldigd. Bij annulering korter dan 8 kalenderdagen voor de aanvang van de cursus of opleiding of daarna dient het volledige bedrag te worden voldaan. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van Bouwen met Staal, kan hiervan worden afgeweken.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief lesmateriaal tenzij anders vermeld.

Ledenprijs

Als lid van de vereniging Bouwen met Staal geniet u een korting op de prijzen. De factuur met het gereduceerde tarief wordt uitsluitend geadresseerd aan degene die lid is. U kunt als lid dus geen factuuradres opgeven van een persoon, bedrijf of instelling die geen lid is. De korting wordt alleen verstrekt indien aan de lidmaatschapsverplichting is voldaan, gedurende het volgen van een cursus of opleiding. Wordt aan deze lidmaatschapsverplichting niet voldaan dan bent u automatisch het niet-gereduceerdebedrag verschuldigd, conform de betalingsvoorwaarden. Voor meer informatie over een (bedrijfs)lidmaatschapkunt u terecht bij het secretariaat van de vereniging, tel. 079 353 12 77.

Wijze van betaling

Na uw aanmelding ontvangt u van Bouwen met Staal een factuur met acceptgiro. Betaling geschiedt binnen de gestelde betalingstermijn (4 weken) en voor aanvang van cursus of opleiding. Tegen een meerprijs van 5% van de opleidingskosten is gespreide betaling mogelijk.Te late betaling kan tot gevolg hebben dat studiemateriaal niet wordt uitgereikt of deelname aan het (her-)examen wordt geweigerd. Dit ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.

Betalingsverplichting

De deelnemer aan een cursus en/of opleiding is aansprakelijk voor de betaling. De betalingsverplichting wordt overgenomen van de cursist door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het aanmeldingsformulier ingevuld en mede ondertekend is ontvangen bij Bouwen met Staal. Indien het bedrijf c.q. instelling zijn betalingsverplichting niet nakomt, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de cursist. Dit geldt ook voor eventuele publicaties die voor de opleiding of cursus besteld worden. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige.

Organisatie

Bouwen met Staal behoudt zich het recht voor tot programmawijziging indien dit de kwaliteit van de opleiding en/of cursus ten goede komt. Bovendien zal bij absentie van een docent worden zorggedragen voor een gelijkwaardigevervanger, dan wel alternatieve data, zodat de beoogde cursus of opleiding doorgang kan vinden.

Overige informatie

In-company cursussen

Bouwen met Staal kan voor u en uw bedrijf ook in-company cursussen verzorgen. Deze cursus kan onderdelen bevatten uit het bestaande cursussenpakket dan wel worden aangevuld met andere onderwerpen. Het geheel wordt naar uw wensen aangepast. Ook kunt u zo, samen met collega-bedrijven,de docent naar u (uw regio) laten komen. Dit kan de reistijd voor uw werknemers aanzienlijkbesparen.

Scholingssubsidie

Er bestaan diverse regelingen. Voor bedrijven aangesloten bij de Stichting OOM respectievelijk bij de Stichting A+O, bestaan er mogelijkheden voor subsidie van de betreffende scholingsfondsen, OOM tel. 0172 521 500 en A+O tel. 070 317 1980.